Supply Chain Risk Management

Οι επιχειρήσεις με αποκεντρωμένη βάση προμηθευτών αντιμετωπίζουν ραγδαία επέκταση της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain). Αν και η διευρυμένη βάση προμηθευτών συντελεί σημαντικά στην απόκτηση κοστολογικών πελονεκτημάτων και μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς, υπάρχει πάντα η αβεβαιότητα του ομαλού εφοδιασμού. Οι αλυσίδες εφοδιασμού είναι γενικώς ευάλωτες σε διαφόρων ειδών διαταραχές οι οποίες είναι δυνατόν να προέρχονται από την αβεβαιότητα των οικονομικών κύκλων, την καταναλωτική ζήτηση, τις καταστροφές από φυσικά ή ανθρώπινα αίτια. Κατά συνέπεια, μια ασταθής εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να γίνει αιτία αυξημένης επικινδυνότητας για την επιχείρηση όσον αφορά την παραγωγική διαδικασία αγαθών ή υπηρεσιών. Η διαχείριση κινδύνων της εφοδιαστικης αλυσίδας (supply chain risk management) πρέπει να αποτελεί βασικό συστατικό του συστήματος εποπτείας και διαχείρισης της εφοδιαστικης αλυσίδας προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες στην οικονομική στρατηγική και την κερδοφορία της επιχείρησης.

Η καλοσχεδιασμένη εφοδιαστική αλυσίδα και μέθοδοι παραγωγής όπως η Λιτή Παραγωγή (Lean Manufacturing), η παραγωγή στον ακριβή χρόνο που χρειάζεται (Just-in-Time Production) και το δίκτυο εξωτερικών προμηθευτών, έχουν να προσθέσουν σημαντικά οφέλη στην αλυσίδα αξίας, ταυτόχρονα όμως μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα. Για παράδειγμα, ένας κατασκευαστής υψηλής τεχνολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες βασίζεται σε προμηθευτή σκληρών δίσκων (HDD) της Νότιας Κορέας για τη συναρμολόγηση προσωπικών υπολογιστών στην Αμερική. Ο κατασκευαστής αυτός έχει μεν επιτύχει σημαντική μείωση του κόστους, παραμένει όμως εκτεθειμένος στον κίνδυνο διακοπής της παραγωγής του λόγω πολιτικής αστάθειας σε γειτονικές χώρες του προμηθευτή του. Κατά τον ίδιο τρόπο μια κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία που εφαρμόζει διαδικασίες παραγωγής “Just-in-Time” για τη συναρμολόγηση αυτοκινήτων με εξαρτήματα από επιλεγμένο προμηθευτή, διατρέχει σοβαρό κίνδυνο απώλειας εργασιών σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν τηρήσει τα συμφωνημένα.

Οι επιχειρήσεις βρίσκονται εκτεθειμένες σε πληθώρα κινδύνων καθ’ όλη την έκταση της εφοδιαστικής αλυσίδας ήτοι: προμηθευτής, διαδικασία, κανονισμοί, πνευματική ιδιοκτησία, πολιτική και οικονομική επικινδυνότητα.

Μερικοί από τους κινδύνους της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι:

 • Κίνδυνοι του Προμηθευτή:
  • Παράδοση πρόωρη, ή καθυστερημένη, ή σε λάθος μέρος.
  • Αποκλίσεις στην ποιότητα/ποσότητα του προϊόντος, ή λάθος προϊόν.
  • Διαδικασίες του προμηθευτή
  • Μοναδικός προμηθευτής
  • Φθίνουσα ποιότητα συνεργασίας
  • Προβλήματα οικονομικά/πιστωτικά
  • Εργασιακά θέματα
  • Απουσία μακροπρόθεσμων επενδύσεων για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, την καινοτομία, την απόδοση, κ.λπ.
  • Καθυστέρηση ή αδυναμία ικανοποίησης αυξημένων παραγωγικών απαιτήσεων (rump-up), ή έγκαιρης ανάπτυξης του προϊόντος (rollout).
 • Ανεπιθύμητα συμβάντα (καταιγίδες, πλημμύρες, σεισμοί, κ.λπ.)
 • Μη συμμόρφωση προς νόμους, κανονισμούς, και τα συμφωνηθέντα.
 • Αστοχία ή προβληματική λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων.
 • Πολιτική αστάθεια στη χώρα του προμηθευτή

Κρίνεται απαραίτητη για τις επιχειρήσεις η υιοθέτηση ενός πλαισίου επικινδυνότητας της εφοδιαστικής τους αλυσίδας για τον εντοπισμό βασικών κινδύνων και την διαχείριση, τον περιορισμό και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους στην απόδοση της επιχείρησης. Μερικά από τα βήματα της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι:

 • Ανάλυση και εκτίμηση των κινδύνων – Καταγραφή και αξιολόγηση του πλαισίου επικινδυνότητας για το σύνολο των διδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, ήτοι:
  • Βασικές διαδικασίες: Προμήθεια, Κατασκευή, Εκπλήρωση της παραγγελίας, Παράπονα πελατών και επιστροφές.
  • Κίνδυνοι: Προμηθευτής, Νομοθεσία, Πνευματική ιδιοκτησία, Αλυσίδα ζήτησης, Κανονισμοί.
  • Συμβάντα: Αυτόματο ή χειροκίνητο σύστημα εντοπισμού κρουσμάτων μή συμμόρφωσης προς τα συμφωνημένα επίπεδα εξυπηρέτησης (Service Level Agreements – SLAs)
  • Βασικοί δείκτες επικινδυνότητας (Key Risk Indicators – KRIs)
 • Συστήματα ελέγχων και εκτίμησης επικινδυνότητας – Προσδιορίστε μια δέσμη μέτρων μετριασμού επικινδυνότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Παρακολούθηση ζημιών και βασικών δεικτών επικινδυνότητας (KRIs): Καταγράψτε τα ζημιογόνα περιστατικά καθώς και τα αποσοβηθέντα, το κόστος κατά περίπτωση, τη γενεσιουργό αιτία και τον υπεύθυνο. Για παράδειγμα αδυναμία του προμηθευτή να παραδώσει την πρώτη ύλη μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια μεριδίου αγοράς και εισοδήματος.
 • Διαχείριση και διευθέτηση ζητημάτων εφ’όσον ανακύψουν: Διαχειριστείτε τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την περιοδική αξιολόγηση του προμηθευτή και πιθανόν και από περιστατικά ζημιών που έχουν προκύψει. Διερευνήστε τα διεξοδικά βάσει συστηματικού σχεδιασμού για την διευθέτηση και την αποφυγή τους στο μέλλον.
 • Χρησιμοποιείστε τα τυποποιημένα έντυπα (Risk Score cards & Dashboard Reports) για την τήρηση αρχείου αστοχιών και προβλημάτων: Μάθετε μερικά πράγματα για την ανάλυση επικινδυνότητας, τα βασικά εργαλεία μέτρησης κινδύνων, και τη χαρτογραφική καταγραφή των κινδύνων, προκειμένου να είστε σε θέση να επεμβαίνετε προληπτικά όπου χρειαστεί.

Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Οι αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας θεωρούνται πλέον μέρος της οικονομικής στρατηγικής τής επιχείρησης και οι Οικονομικοί Δ/ντές καταβάλουν προσπάθειες να μειώνουν τον κύκλο µετρητών (cash-to-cash cycle time), προκειμένου να επιτύχουν κερδοφόρα ανάπτυξη, να τηρήσουν τις προβλέψεις των εσόδων και να μειώσουν το προφίλ επικινδυνότητας της επιχείρησης. Η έλλειψη εποπτείας σε σταθερή βάση της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις προμήθειες, στην παραγωγή και στον χρόνο εξόδου του προϊόντος στην αγορά (time-to-market), και εν τέλει στην οικονομική στρατηγική της επιχείρησης. Η διαχείριση κινδύνων της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί βασικό τμήμα του συστήματος εποπτείας και διαχείρισης της αλυσίδας προκειμένου να εξασφαλιστεί η εντοπισμός η ελαχιστοποίηση των κινδύνων σε όλη την αλυσίδα αξίας και η επίτευξη των οικονομικών στόχων.

Share This