The Hard Facts of ERM

Τα “Hard Facts” του ERM

 

 Η Διαχείριση των Κινδύνων (Risk Management) είναι μια όλο και πιο σημαντική κινητήρια δύναμη για τις επιχειρήσεις και όσοι έχουν κοινά συμφέροντα με την επιχείρηση όλο και περισσότερο ανησυχούν για τον τρόπο διαχείρισης των εταιρικών κινδύνων.

Το Enterprise Risk Management (ERM) αποτελεί τη συνισταμένη μιας αυστηρής και συντονισμένης προσέγγισης για τη διαχείριση όλων των βασικών επιχειρηματικών κινδύνων και ευκαιριών με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας για όσους έχουν επενδεδυμένα συμφέροντα στην επιχείρηση. Το ERM ασχολείται τόσο με τη μείωση των κινδύνων, όσο και με τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των ευκαιριών που προκύπτουν.

Το ERM περιλαμβάνει:

 • Τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των σημαντικών κινδύνων
 • Τον προσδιορισμό της κυριότητας και της ευθύνης διαχείρισης κάθε κινδύνου
 • Τη διαχείριση της επικινδυνότητας εντός του προδιαγεγραμμένου πλαισίου ανάληψης κινδύνων (risk appetite) του οργανισμού

Στα αποτελέσματα του ERM περιλαμβάνεται η παροχή πληροφοριών στη Διοίκηση, κατά τρόπον ώστε::

 • Να βελτιώνονται οι επιχειρηματικές αποφάσεις
 • Να μειώνεται η αβεβαιότητα
 • Να παρέχεται εύλογη εξασφάλιση σχετικά με την επίτευξη των εταιρικών στόχων

Η εφαρμογή του ERM έχει ως αντίκτυπο:

 • Τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
 • Τη βελτίωση της κατανομής των πόρων
 • Την απόδοση πρόσθετης αξίας προς όλους όσους έχουν κοινά συμφέροντα με την επιχείρηση
 • Την αναβάθμισμένη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων

Τα οφέλη του ERM για την επιχείρηση είναι τα εξής:

 • Χρηματοοικονομικά, όπως:
  • H μείωση του απασχολούμενου κεφαλαίου καθώς και του κόστους χρηματοδότησης
  • Ο καλύτερος έλεγχος της επιλογής και των εγκρίσεων επενδύσεων (CapEx approval)
  • Η αυξημένη κερδοφορία
  • Η καταγραφή των πραγματικών κινδύνων με μεγαλύτερη ακρίβεια
  • Η ενισχυμένη εταιρική διακυβέρνηση
 • Υποδομής, όπως:
  • Η αυξημένη λειτουργική αποδοτικότητα
  • Η επίτευξη υψηλού επιπέδου ομαλής λειτουργίας – state of no disruption
  • Η αναπτέρωση του ηθικού του προσωπικού της επιχείρησης και των προμηθευτών
  • Οι στοχευμένες και μετρήσιμες μειώσεις επικινδυνότητας και κόστους
  • Η μείωση του λειτουργικού κόστους
 • Καλής φήμης, όπως:
  • Η καλή φήμη και δημοσιότητα – η καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στην επιχείρηση
  • Η ικανοποίηση των ρυθμιστικών Αρχών
  • Η αναβάθμισμένη αξιοποίηση της εταιρικής μάρκας (Brand)
 • Τοποθέτησης στην αγορά, όπως:
  • Η μεγιστοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών
  • Ο αυξημένος συντελεστής επιτυχημένων επιχειρηματικών κινήσεων (ratio of business success)
  • Ο μειωμένος συντελεστής καταστροφικών αποτυχιών

Ο κάθε οργανισμος έχει διαφορετική αντίληψη σχετικά με την επικινδυνότητα. Μερικοί είναι διστακτικοί στην ανάληψη κινδύνων και κάποιοι άλλοι τους αναλαμβάνουν με μεγάλη προθυμία. Έως ένα βαθμό, αυτό εξαρτάται για κάθε οργανισμό από:

 • Τον τομέα της οικονομίας όπου αυτός δραστηριοποιείται
 • Τη θέση του οργανισμού εντός του τομέα δράσης του
 • Τον βαθμό ωριμότητας του οργανισμού
 • Την προσωπική στάση καθενός από τα μέλη της Διοίκησης.

Η επιτυχία κάθε πρωτοβουλίας ERM προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων των τμημάτων και των μονάδων, σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού. Καθώς επίσης και την εξασφάλιση των κατωτέρω βασικών συντελεστών/παραμέτρων:

 • Αναλογικότητα ως προς το συνολικό επίπεδο κινδύνων που αντιμετωπίζει ο οργανισμός
 • Ευθυγράμμιση με τις υπόλοιπες δραστηριότητες του οργανισμού
 • Ολοκληρωμένη δέσμη αποτελεσματικών πρωτοβουλιών σε όλη την έκταση του οργανισμού
 • Ένταξη στο πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων του οργανισμού, και
 • Προσαρμοστικότητα στην αντιμετώπιση αναδυόμενων και μεταβαλλόμενων κινδύνων.

Πολύ σημαντικά στοιχεία για την εφαρμογή μιας επιτυχημένης πρωτοβουλίας ERM είναι:

 • Η θέση της Διοίκησης (the “tone from the top”)
 • Η κουλτούρα σε σχέση με την αντιμετώπιση των κινδύνων, μέσα στην επιχείρηση.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 κατέδειξε τη σημασία της συνολικής διαχείρισης του κινδύνου. Απέδειξε επίσης τη σημασία της ύπαρξης ολοκληρωμένων και επακριβώς διατυπωμένων εταιρικών στόχων. Καθώς επίσης και ότι, ακόμα και όταν οι εταιρικοί στόχοι είναι επακριβώς διατυπωμένοι, αυτοί και οι παραδοχές γύρω από αυτούς, πρέπει να ελέγχονται, να αμφισβητούνται και να τεκμηριώνονται, ως προς την ακρίβεια, την ορθότητα τους και το αποτέλεσμα στο οποίο οδηγεί η επίτευξή τους, στο πλαίσιο μιας σφαιρικής διαδικασίας ERM.

 

 

Share This