Insurance Management vs Risk Management

Η Διαχείριση Ασφαλιστικών Καλύψεων – Insurance Management, αποτελεί μέρος του Risk Management δίχως όμως να το υποκαθιστά. Με την ασφάλιση το κόστος της ζημίας από την επέλευση του κινδύνου το αναλαμβάνει η ασφαλιστική εταιρεία. Και είναι δουλειά του έμπειρου μεσίτη συμβούλου ασφαλίσεων να κάνει τις σωστές τοποθετήσεις προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του πελάτη με το μικρότερο δυνατόν κόστος. Καλώς εχόντων των πραγμάτων ο μεσίτης σύμβουλος ασφαλίσεων έχει το συμφέρον του ευθυγραμμισμένο με το συμφέρον του πελάτη και όχι με της ασφαλιστική εταιρείας.

Με την ασφάλιση ο πελάτης αγοράζει κάλυψη για τους κινδύνους που αναφέρονται στην ασφαλιστική σύμβαση. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να έχουν επιλεγεί ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, ή γιατί έτσι συνηθίζεται, ή γιατί κάποιος βρέθηκε να τους πουλήσει, ή για οποιονδήποτε δόκιμο ή μή λόγο. Το ίδιο και το ύψος των καλύψεων και βέβαια και των ασφαλίστρων που καλείται να πληρώσει η επιχείρηση.

Είναι προφανές ότι αυτόματα προκύπτει η ανάγκη για μια εκ νέου θεώρηση του πλήθους των ασφαλιστικών συμβάσεων προκειμένου να εντοπιστούν κενά ή επικαλύψεις, τόσο ως προς τις καλύψεις καθ’ εαυτές όσο και ως προς τα ασφαλισμένα κεφάλαια και τα ασφάλιστρα.

Δυστυχώς υπό την πίεση των καιρών επιχειρήσεις, αντί του εξορθολογισμού του ασφαλιστικού τους χαρτοφυλακίου, προχωρούν σε διακοπή ασφαλιστικών καλύψεων – μένοντας εκτεθειμένες σε κινδύνους ακόμη και καίριους για τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης.

Το Risk Management έχει ως αποστολή να βοηθήσει την επιχείρηση να επισημάνει και να κατανοήσει τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένη. Καθώς επίσης να εξασφαλίσει την εκπόνηση και εφαρμογή αποτελεσματικού σχεδιασμού για την αποτροπή των ζημιών, ή την ελαχιστοπίηση των συνεπειών τους, ή την μετακύλιση του κόστους τους προς τρίτους με την σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων.

Μία εμπεριστατωμένη μελέτη risk management αν και προϋποθέτει εξειδικευμένες ικανότητες και γνώσεις και από τη φύση της πρέπει να λάβει υπόψην ένα πλήθος αλληλεξαρτώμενων παραμέτρων, στη βάση της καλείται να δώσει απαντήσεις στις εξής απλές ερωτήσεις:

  • Τί το ζημιογόνο μπορεί να προκύψει;
  • Τί μπορούμε να κάνουμε προς αποτροπή, ή πώς θα αντιδράσουμε εφόσον τελικά προκύψει ο κίνδυνος;
  • Πώς θα πληρώσουμε το κόστος της ζημίας.

Η ασφάλιση προσφέρεται ως λύση επιλογής για την κάλυψη του κόστους της ζημίας. Ειδικά στις μέρες μας η επέλευση ενός ανασφάλιστου κινδύνου, θα μπορούσε να σημαίνει έως και το κλείσιμο της επιχείρησης. Αλλά και σε άλλες καλύτερες εποχές η ακινητοποιηση κεφαλαίων ως αποθεματικά για την κάλυψη ζημιών δεν προκύπτει ως η βέλτιστη επιλογή.

Η ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης ολοκληρώνει τον σχεδιασμό risk management για αποτελεσματική προστασία. Ένα εκτεταμένο σχέδιο risk management με αντικείμενο τη σε βάθος μελέτη των ζημιογόνων αιτίων που μπορεί να πλήξουν την επιχείρηση είναι θεμελιώδους σημασίας για την πρόληψη ζημιών. Και η ασφάλιση πληρώνει το κόστος των ζημιών εφόσον τελικά προκύψουν.

Στο σχέδιο risk management αποτυπώνεται η πλήρης εικόνα προκειμένου η επιχείρηση να σταθμίσει τους υπάρχοντες κινδύνους, να ορίσει προτεραιότητες, καθώς και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των ζημιών. Η εφαρμογή ενός κατάλληλα μελετημένου σχεδίου risk management δεν σημαίνει εξάληψη των κινδύνων. Η ύπαρξη όμως ενός τέτοιου σχεδίου έχει ιδιαίτερη σημασία για την σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων ως απόδειξη του έμπρακτου ενδιαφέροντος της επιχείρησης για την πρόληψη και την περιστολή των ζημιών. Με άμεσο αντίκτυπο στους όρους και στα ασφάλιστρα.

Επί πλέον, η ύπαρξη στρατηγικού σχεδιασμού risk management κρίνεται απαραίτητη και για πρόσθετους λόγους, μεταξύ των οποίων:

  • Σε περίπτωση δικαστικής διεκδίκησης κατά της επιχείρησης μπορεί να αποτελέσει ισχυρό υπερασπιστικό επιχείρημα προς απόδειξη του ενδιαφέροντος και της εγκατεστημένης πρακτικής αποτροπής ζημιών.
  • Ιδιαιτέρως διότι, τα δικαστήρια βλέπουν συνήθως με συμπάθεια τους ζημιωθέντες ενάγοντες και τους αναγνωρίζουν το ευεργέτημα της αμφιβολίας.
  • Η επιχείρηση είναι εκτεθιμένη στην ευθύνη για τις πράξεις του προσωπικού της.
  • Θέσπιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας.
  • Προετοιμασία λεπτομερούς σχεδίου δράσης για την αποτελεσματική περιστολή της ζημίας σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου.
  • Σε περίπτωση ατυχήματος οι επιδικαζόμενες αποζημιώσεις βαίνουν συνεχώς αυξανόμενες.

Είτε πρόκειται για τη διαχείρηση ασφαλιστικών αναγκών – τόσο για την επιχείρηση όσο και για τα μέλη της Διοίκησης και του προσωπικού, είτε πρόκειται για τη σύνταξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου risk management, η EXL Consulting έχει όλες τις προϋποθέσεις να αναλάβει και να εγγυηθεί για το αποτέλεσμα.

Share This