Προκειμένου το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας να εκπληρώσει τον σκοπό του, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να λειτουργούν μέσα σε ένα καλά εμπεδωμένο, σε ολόκληρη την έκταση της επιχείρησης, πλαίσιο συνειδητοποίησης των κινδύνων. Αρχή από την Κορυφή – Η δημιουργία και επιτήρηση εφαρμογής ενός κώδικα ηθικής από τη Διοίκηση είναι θεμελιώδους σημασίας. Αλλά η υποδειγματική ηγεσία δεν αρκεί από μόνη της για την καλλιέργεια μιας αποτελεσματικής κουτλτούρας διαχείρισης κινδύνου, ούτε εγγυάται τη σωστή λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Είναι οι ηθικές αξίες που καθορίζουν τη στάση και τα πρότυπα συμπεριφοράς των εργαζομένων. Κώδικες, άγραφες κατευθυντήριες γραμμές, καθώς και μια σειρά από “χρυσούς κανόνες” τους οποίους οι εργαζόμενοι τηρούν με σεβασμό, απορρέουν από τις θεμελιώδεις ηθικές αξίες. Μια κουλτούρα συνειδητοποίησης των κινδύνων που προωθεί συλλογικά ένα κοινό αίσθημα αξιών, ιδεών, και στόχων, είναι απαραίτητη προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των πιθανοτήτων για δυσμενή περιστατικά, με σοβαρές επιπτώσεις στην ικανότητα ενός οργανισμού να ανταποκριθεί στον σκοπό του. Οι εργαζόμενοι είναι δυνατόν να αναλάβουν οι ίδιοι την ευθύνη των κινδύνων της δικής τους θέσεως εργασίας. Και ο οργανισμός θα μπορούσε να τους παρέχει τα μέσα και τα εργαλεία προκειμένου να είναι σε θέση οι ίδιοι να εντοπίζουν, να διαχειρίζονται και να παρακολουθούν τους κινδύνους τους – αντί να διαχειρίζεται άμεσα τους κινδύνους για αυτούς. Η ευθυγράμμιση των ανθρώπων με το πλαίσιο ανάληψης κινδύνων στο σύνολο της οργάνωσης μπορεί να είναι ένα δύσκολο έργο αλλά τουλάχιστον αξίζει να διερευνηθεί.

Share This