Ο Σταύρος επιστρέφει στo θέμα της αποτελεσματικής διαχείρισης και θωράκισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτή τη φορά, αντλώντας από την εκτεταμένη εμπειρία και την τεχνογνωσία του στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων και του σχεδιασμού της αδιάλειπτης συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (Business Continuity Planning – BCP), απευθύνεται σε ακροατήριο επαγγελματιών διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας από τομείς εφοδιασμού, παραγωγής, διακίνησης υλικών και διανομής προϊόντων.

Στις 2 Οκτωβρίου 2019 στη διοργάνωση του “Operations Center” με θέμα «Εφοδιαστική Αλυσίδα Ειδικών Απαιτήσεων Για Προϊόντα Υψηλής Αξίας», ο Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, CEO της EXL Consulting, κατέθεσε την επαγγελματική του άποψη από πλευράς διαχείρισης κινδύνων και ασφάλισης.

Οι οργανισμοί εκτίθενται σε κινδύνους της εφοδιαστικής αλυσίδας πλέον απειλητικούς και σύνθετους, οι οποίοι συχνά προκαλούν αστοχίες, διαλείψεις έως και ολοσχερή διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας. Ο σχεδιασμός για την αδιάλειπτη συνέχιση της επιχειρηματικής  δραστηριότητας περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο διαδικασιών και συντελεστών, προκειμένου η επιχείρηση να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία καθώς ακόμη και την ταχεία ανάκαμψη από καταστροφική διακοπή των εργασιών.

Οι αλυσίδες εφοδιασμού είναι ιδιαιτέρως εύθραυστες και εκτεθειμένες σε καταστροφικές συνέπειες από ακραία φυσικά, πολιτικά ή οικονομικά γεγονότα. Ιδιαιτέρως στην παρούσα περίοδο, κατά την οποία το εύρος και η ένταση των απειλών έχουν πολλαπλασιαστεί. Κατά συνέπεια η αποτελεσματική διαχείριση και η ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα. Με τον κατάλληλο σχεδιασμό (BCP), διασφαλίζεται ο περιορισμός στο ελάχιστο των πιθανών διαταραχών της αλυσίδας εφοδιασμού, ενώ με την ασφάλιση καλύπτεται η ζημία από τον αντίκτυπο στην κερδοφορία της επιχείρησης.

Το θέμα βρίσκεται στην κορυφή του ενδιαφέροντος όλων όσων έχουν επενδεδυμένα συμφέροντα στην επιχείρηση.

Share This